Đoàn trường sẽ tổ chức tham quan nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định, Sơn Hòa vào ngày 26/3/2011.