Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016  
[ 06-10-2015-Nguyễn Minh Trị ]  

 

Sở GD – ĐT Phú Yên

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KHNCKH –THPTPBC

(V/v triển khai  cuộc thi NCKH – KT dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016)

                   Sơn Hòa, ngày 10 tháng 9  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Thực hiện công văn số 321/ KH-SGDĐT của Sở Giáo Dục và Đào tạo ngày 17/9/2015 về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm 2015 – 2016;

Căn cứ Thông tư Số: 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Thực hiện công văn số 3162/BGDĐT – GDTrH của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ngày 24/6/2015 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015 – 2016 ;

Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch hội thi Khoa học và Kỹ thuật cấp trường dành cho tất cả học sinh các khối lớp như sau:

I. MỤC ĐÍCH :

1) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

2) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học;

4) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

 

II. NỘI DUNG :

 

1. Thời gian tổ chức thi:

- Cấp trường:

+ HS đăng kí dự án hay ý tưởng của dự án đến hạn cuối là ngày 30/9/2015

+ Nhà trường tổ chức thi khoảng từ ngày 1/12/2015 đến ngày 10/12/2015

- Cấp Tỉnh: Tổ chức thi ngày 12/12/2015 đến ngày 13/12/2015

- Cấp bộ: Tổ chức thi trong tháng 3/2016 Tại Biên hòa, Đồng Nai.

2. Đối tượng dự thi:

- Toàn thể học sinh từ lớp 10 đến 12 trong nhà trường. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay đồng đội (mỗi đội không quá 02 học sinh).

- Học sinh các lớp khác nhau có thể tham gia một đề tài.

3. Lĩnh vực dự thi:

- Sản phẩm dự thi là đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thuộc 20 lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hoá sinh; Y sinh và khoa học sức khoẻ. Sinh học tế bào và phân tử; Hoá học; Sinh học trên máy tính và sinh - tin; Khoa học trái đất và môi trường. Hệ thống nhúng; Năng lượng: hóa học; ; Năng lượng: Vật lí; Kĩ thuật cơ khí; Kĩ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lí và thiên văn; ; Khoa học thực vật; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống

(Nội dung chi tiết có ở phụ lục ).

4. Nội dung dự thi:

- Nội dung cuộc thi là kết quả nghiên cứu của các dự án/ đề tài khoa học, kĩ thuật thuộc các lĩnh vực trong quy chế của cuộc thi.

Dự án có thể của 1 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc tối đa không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể)

- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

a)      Nếu dự án dự thi là một phần của một đề tài lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi.

b)     Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục .

c)     Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian quy định.

5. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi do 1 người hướng dẫn nghiên cứu do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một người hướng dẫn không quá 2 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian,

6. Đăng kí dự thi:

- Học sinh gứi đăng kí tên đề tài hay ý tưởng sáng tạo về trường trước ngày 30/9/2015; Để nhà trường phân công giáo viên hướng dẫn; Học sinh lưu ý cần phải gửi đăng kí sớm để nhà trường phê duyệt trước khi thí nghiệm nghiên cứu.

            - Hồ sơ đăng kí dự thi cấp trường gửi về trường trước ngày 1/12/2015 bao gồm:           

+ Phiếu học sinh (Phiếu 1A);

+ Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);

+ Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);

+ Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu;

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);

+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);

+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);

+ Phiếu tham gia của con người (nếu có);

+ Phiếu cho phép thông tin (nếu có);

+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);

+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có).

- Hồ sơ đăng kí dự thi cấp tỉnh gửi về Sở giáo dục Phú Yên trước ngày 10/12/2015 (Giống như cấp trường)

Các mẫu phiếu nói trên có thể tải trên mạng http//truonghocketnoi.edu.vn

            7. Giải thưởng cấp trường: Có 5 giải sau đó chọn 2 dự án tốt nhất tham gia thi cấp tỉnh vào ngày 12/12/2015 (thưởng theo quy chế hiện hành)

 

 

 

 

 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

 

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

 

 

Tháng 9/2015

- Xây dựng kế hoạch cuộc thi;

- Tổ chức triển khai qui chế cuộc thi cho Học sinh;

- Xây dựng lực lượng NCKH trong học sinh, đặc biệt là học sinh các lớp học nâng cao;

- Phát động , hướng dẫn học sinh  đăng kí tham gia cuộc thi;

- Nhận tên đề tài đăng kí của học sinh;

- Ban Giám hiệu

- BCH Đoàn TN

- GV HD

- GVCN

- GV bộ môn

Tháng 9/2015 đến tháng 10/10/2015

- Tiếp tục nhận tên đề tài đăng kí của học sinh;

- Phê duyệt dự án;

- Phân loại đề tài theo các lĩnh vực nghiên cứu;

- Phân công giáo viên hướng dẫn;

- Học sinh có thể bắt đầu thực hiện đề tài

- Ban Giám hiệu

- GV HD

- Tác giả

Từ 10/10/2015 đến 30/11/2015

- Học sinh tiếp tục hoàn thiện đề tài;

- Gửi hồ sơ về trường trước ngày 1/12/2015

- Ban Giám hiệu

- GV HD

- BCH Đoàn TN

- GVCN

- Tác giả

- Người bảo trợ

Tháng 12/2015

- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp trường;

- Tổ chức cuộc thi cấp trường;

- Hoàn thiện hồ sơ nhóm nghiên cứu nộp cho Sở GD&ĐT Phú Yên trước ngày 10/12/2015;

- Ban Giám hiệu

- GV HD

- BCH Đoàn TN

- GVCN

- Tác giả

Tháng 01/2016

- Hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ nộp cho Sở GD&ĐT Phú Yên

- Tham dự Hội thi cấp tỉnh lần thứ 3

- Ban Giám hiệu

- Tác giả

- Tổ công tác

- Người bảo trợ

Từ 02/2016 đến 3/2016

-  Hoàn thiện hồ sơ gửi về bộ (Nếu có)

- Tham gia cuộc thi cấp quốc gia tổ chức tại Biên hòa, Đồng Nai, từ ngày 12/3/2016 đến ngày 15/3/2016.

- Tác giả

- Người bảo trợ

- GV HD

 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

- Cần phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, giáo viên hướng dẫn, BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh và các nhà khoa học (nếu có) trong việc hướng dẫn, động viên học sinh lựa chọn và nghiên cứu các đề tài.

- Nhà trường phát động phong trào tham gia hội thi đến học sinh toàn trường; giới thiệu về cuộc thi (Mục đích, đối tượng, nội dung, thể lệ, thời gian…);

- BCH Đoàn trường thực hiện việc tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần và khuyến khích đông đảo học sinh tham gia; đồng thời phối hợp tốt với BTC hội thi trong suốt quá trình hội thi diễn ra;

- BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giúp đỡ, hướng dẫn học sinh hình thành ý tưởng khoa học và nghiên cứu đề tài.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016. Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo và tập thể liên quan triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham dự hội thi các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ số ĐT : 0984504751 để được hướng dẫn, trao đổi.

 

 

Hiệu trưởng

                                                                                                                                   

Nơi nhận:

- Đ/C Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng;

- HĐSP;

- Bảng tin học sinh;

- Website;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

6

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

7

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

8

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

9

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

10

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

11

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

12

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

13

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

14

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;…

15

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

16

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

17

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

18

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

19

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

20

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018 [ 03-05-2017 ]
Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2 [ 14-04-2017 ]
Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017 [ 12-07-2016 ]
Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 [ 27-06-2016 ]
Một số hình ảnh về ngày đọc sách [ 28-04-2016 ]
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA [ 25-11-2015 ]
Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11 [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường THPT Phan Bội Châu tham gia Hội Thao Thanh Niên Huyện Sơn Hòa năm 2015 do Ban Thường Vụ Huyện Đòan tổ chức [ 17-11-2015 ]
Thầy Huỳnh Ngọc Phú: BT Đảng Bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Lễ Khai Giảng Năm học 2015-2016 [ 11-10-2015 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018
+ Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2
+ Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017
+ Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016
+ Một số hình ảnh về ngày đọc sách
+ Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11
+ Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
  "Học, học nữa, học mãi". Lê Nin  
   
  HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
 
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
1022441